See Notice PDF

Cowbridge with Llanblethian Town Council - Llanblethian East Ward

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Casual Vacancy exists for the above named Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option.

An election will be held if TEN local government electors for the Llanblethian East Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, no later than 12 o'clock midnight on Wednesday 22 August 2019.

Dated 5 August 2019
CLERK TO THE COUNCIL

 

Cyngor Tref y Bontfaen gyda Llanfleiddian – Ward Dwyrain Llanfleiddian

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN bod Sedd Wag ar gael ar y Cyngor a enwir uchod ac os nas gofynnir am etholiad fel y nodir isod bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r swydd wag ar sail cyfetholiad.

Cynhelir etholiad os bydd DEG etholwr llywodraeth leol ar gyfer Ward Dwyrain Llanfleiddian yn rhoi hysbysiad, yn ysgrifenedig, yn gofyn am y fath etholiad i Swyddog Canlyniadau, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU, ddim hwyrach na 12 o’r gloch, sef hanner nos, ar dydd Mercher 22 Awst 2019.

Dydd 5 Awst 2019
CLERC I'R CYNGOR